parallax background

İZKUŞ


T.C. İzmir Kuş Cennetini Koruma ve Geliştirme Birliği

T.C. İzmir Kuş Cennetini Koruma ve Geliştirme Birliği


İzmir Kuş Cennetini Koruma ve Geliştirme Birliği 18 Ocak 2003 tarihli Resmi Gazete'de (Sayı: 24997) yayınlanan mahalli idare birliklerinin kurulmasına izin verilmesi hakkındaki 2002/5116 sayılı karar ile İçişleri Bakanlığı'nın 19.12.2002 tarihli ve 61854 sayılı yazısı üzerine Bakanlar Kurulu'nca 27.12.2002 tarihinde karar altına alınarak kurulan bir kamu tüzel kişiliğidir.

Birliğimiz; İzmir Kuş Cenneti'ni koruması, Gediz Nehri'nin eskiden döküldüğü tuzcul ve tatlısu bataklıkları, koylar, tuzlalar ve lagünler (dalyan) 'den oluşan 8000 Hektarı kapsayan alanın korunması, Kırdeniz, Homa ve Çilazmak Lagün'lerini içine alan ve güneyde Ragıppaşa Dalyanı'nı da kapsayan 19.400 hektarlık Gediz Deltası ve bu deltanın interlandı olan, kuşların yaşam alanlarını kapsayan bölgenin korunması, söz konusu koruma alanlarında gerek fiziki gerekse bilimsel anlamda hem ulusal hem de uluslararası düzeyde her türlü girişimde bulunması ve gerekli çalışmaların yapılmasını, belirtilen amaçlar için her türlü planlama ve altyapı çalışmaların yapılması veya uzman kuruluşlara yaptırılması, sağlam bir mali yapıya kavuşmak için öncellikle kendi öz kaynaklarını oluşturulması, iç ve dış kredi sağlama konusunda gerekli girişimlerde bulunması, bölgedeki kuşların, canlı varlıkların ve doğal yaşamın kalitesini arttırılması, bunlar için gerekli her türlü çalışmanın yapılması, tedbirlerin alınması, İzmir Kuş Cenneti'nin ihtiyacı olan tatlı suyu sağlanmasını amaçlamaktadır.

MİSYONUMUZ; Uluslararası Ramsar sözleşmesi ile koruma altına alınan Gediz Deltası (İzmir Kuş Cenneti)'nın, tatlı ve tuzlu su bataklıklarını, koylarını, lagünlerini, tepelerini etkin bir şekilde korumak, bölgede yaşayan canlı varlıkların kalitesini arttırmak için tedbirler almak, bilim adamları veya uzman kişilerle alan ile ilgili alt yapı çalışmaları yapmak, korunan bu alanları yurtiçi ve yurtdışında tanıtmak ve dışa bağımlılığı azaltmak için delta adına kanun ve yönetmelikler çerçevesinde kendi öz kaynaklarını oluşturmaktır. 

VİZYONUMUZ; Deltayı etkin koruyabilmek ve bölgede yaşan tüm canlıların yaşam kalitesinin artması için gerekli tedbirleri alabilmek, paydaşlarla ortak çalışmaların yapıldığı, Avrupa ve Dünya'nın önde gelen kuş gözlemcilerinin ziyaret ettiği bir merkez olabilmek, Mahalli İdare Birlikleri yönetmelikleri çerçevesinde hizmetlerin etkin bir şekilde yerine getirilmesini sağlamak, doğru, güncel, açık yaklaşımlarla seminer, çalıştay ve organizasyonlarla İzmir Kuş Cenneti'ni yurt içinde ve yurt dışında tanıtımına katkıda bulunmaktır. 

Birliğin Görevleri ise;

a) Birliğin amacı doğrultusunda çalışmalar yapmak,

b) Birlik çalışma alanında çevre sorunlarının izlenmesi ve giderilmesi, deniz, hava, yeraltı ve yerüstü toprak, su ve gürültü kirliliğinin önlenmesi hususunda gerekli tedbirleri almak,

c) Birlik çalışma alanı içerisindeki iç ve dış turizm faaliyetlerinin geliştirilmesine, varsa faaliyetlerini zorlaştırıcı sorunların çözümüne yardımcı olmak,

d) Birlik üyeleri belirli bir koordinasyon içinde çalışarak kuş ve canlılarının yaşam alanlarını kapsadığı haritaları oluşturmak ve bu yöredeki kuş ve canlı türlerini tespit etmek,

e) Yatırım ve işletme faaliyetlerini yürütmek üzere üye mahalli idarelerin ortaklaşa girişimlerde bulunması, ortaklık kurulması, kamu kuruluşları ya da onların kurdukları şirketler veya özel şirketlerle dayanışma içine girmek, kurulu olan şirketlere ortak olmak,

f) Birlik amacı doğrultusunda iç ve dış kredi kuruluşlarından sağlanması mümkün olan kredileri almak, bunları hizmetin gereklerine göre değerlendirmek,

g) Birlik çalışma alanı içerisinde ören yerlerinin çevre düzenlemelerine yardımcı olmak, tarihi, doğal ve kültürel varlıkları araştırmak, ortaya çıkarmak, işletmek ve ziyarete açmak, korumak ve geliştirmek, restore etmek, tanıtmak için her tür çalışmayı yapmak amacı ile ilgili kamu kurum, kuruluşları ve sivil toplum örgütleriyle işbirliği yapmak,

h) Resmi ve özel tüm eğitim kurumlarıyla işbirliği içerisinde bölgedeki doğal yaşamın öneminin yeni kuşaklara aktarılması için çalışmalar yapmak,

i) Birliğin çalışmaları içerisindeki hem canlı hemde kültür ve tabiat varlıklarını bu yörelerden oluşturulacak konaklama tesislerini de tüm dünya ya tanıtmak ve bu amaçla her türlü iletişim aracından yararlanmak,

j) Bölgedeki kuş ve canlı türlerinin gerek miktarını arttırma, gerekse yaşama kalitelerini yükseltmek için ağaçlandırma yapmak, yeni tatlı ve tuzlu su kanalları açma ve bu yolla bilimsel çalışmalar yapmak, uzman ve yardımcı personel istihdam etmek,

k) Bölgedeki doğal yaşamı tehdit edecek her türlü evsel ve sanayi atık maddeleri, suda ve atmosferde ortaya çıkacak kalitenin bozulması ve çevre kirliliği ile ilgili konularda yasalar çerçevesinde mücadele etmek,

l) Kaçak avlanma ve kaçak yapılanmayı önlemek.