parallax background

İZKUŞ


T.C. İzmir Kuş Cennetini Koruma ve Geliştirme Birliği

İZMİR KUŞ CENNETİNİ KORUMA VE GELİŞTİRME BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ

BİRLİĞİN ADI:

MADDE 1:Birliğin adı “ İzmir Kuş Cennetini Koruma ve Geliştirme Birliği” dir. Birliğin kısaltılmış adı, “İZKUŞ” dur.

BİRLİĞİN MERKEZİ:

MADDE 2:(Değişik:31.05.2007) Birliğin merkezi “İzmir”dir.

BİRLİĞİN YASAL DAYANAĞI VE NİTELİĞİ:

MADDE 3:Birlik, 5355 Sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu, Belediye Kanunu ile 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 56.maddesi’ne göre kurulan ve tüzel kişiliği olan bir kamu kuruluşudur.

BİRLİĞİN ÇALIŞMA ALANI VE SÜRESİ:

MADDE 4:Birliğin çalışmaları, birlik üyesi olan mahalli idarelerin yetki ve görev alanları ile sınırlı olup, çalışma süresi, belirli bir zaman ile sınırlı değildir.

BİRLİĞİN ÜYELERİ:

MADDE 5:(Değişik:26.11.2008, 23.06.2009, 04.06.2014)

BİRLİK ÜYELERİ;

1)      İzmir Büyükşehir Belediyesi

2)      Çiğli Belediyesi

3)      Menemen Belediyesi

4)      Karşıyaka Belediyesi

5)      Foça Belediyesi

BİRLİĞİN AMACI:

MADDE 6:

a)      İzmir Kuş Cenneti’ni korumak,

b)      Gediz Nehri’nin eskiden döküldüğü tuzcul ve tatlısu bataklıkları, koylar, tuzlalar ve lagünler (dalyan) ‘den oluşan 8000 Hektarı kapsayan alanın korunması, (kuluçka)

c)      Kırdeniz, Homa ve Çilazmak Lagün’lerini içine alan ve güneyde Ragıp paşa Dalyanı’nı da kapsayan 19.400 hektarlık Gediz Deltası ve bu deltanın interlandı olan, kuşların yaşam alanlarını kapsayan bölgenin korunması, (yaşam alanları)

d)      Söz konusu koruma alanlarında gerek fiziki gerekse bilimsel anlamda hem ulusal hemde uluslararası düzeyde her türlü girişimde bulunmak ve gerekli çalışmaları yapmak,

e)      Belirtilen amaçlar için her türlü planlama ve altyapı çalışmalarını yapmak veya uzman kuruluşlara yaptırmak,

f)       Sağlam bir mali yapıya kavuşmak için öncellikle kendi öz kaynaklarını oluşturmak,

g)      İç ve dış kredi sağlama konusunda gerekli girişimlerde bulunmak,

h)      Gerek özkaynakları gerekse temin edilen kredileri, amaçlar maddesinde belirtilen doğrultuda kullanmak, her türlü tesisi yapmak,

i)       Bölgedeki kuşların, canlı varlıkların ve doğal yaşamın kalitesini arttırtmak, bunlar için gerekli her türlü çalışmayı yapmak, tedbiri almak,

j)       İzmir Kuş Cenneti’nin ihtiyacı olan tatlı suyu sağlamak.

BİRLİĞİN GÖREVLERİ:

MADDE 7:Birliğin görevleri şunlardır;

a)      Birliğin amacı doğrultusunda çalışmalar yapmak,

b)      Birlik çalışma alanında çevre sorunlarının izlenmesi ve giderilmesi, deniz, hava, yeraltı ve yerüstü toprak, su ve gürültü kirliliğinin önlenmesi hususunda gerekli tedbirleri almak,

c)      Birlik çalışma alanı içerisindeki iç ve dış turizm faaliyetlerinin geliştirilmesine, varsa faaliyetlerini zorlaştırıcı sorunların çözümüne yardımcı olmak,

d)      Birlik üyeleri belirli bir koordinasyon içinde çalışarak kuş ve canlılarının yaşam alanlarını kapsadığı haritaları oluşturmak ve bu yöredeki kuş ve canlı türlerini tespit etmek,

e)      Yatırım ve işletme faaliyetlerini yürütmek üzere üye mahalli idarelerin ortaklaşa girişimlerde bulunması, ortaklık kurulması, kamu kuruluşları ya da onların kurdukları şirketler veya özel şirketlerle dayanışma içine girmek, kurulu olan şirketlere ortak olmak,

f)       Birlik amacı doğrultusunda iç ve dış kredi kuruluşlarından sağlanması mümkün olan kredileri almak, bunları hizmetin gereklerine göre değerlendirmek,

g)      Birlik çalışma alanı içerisinde ören yerlerinin çevre düzenlemelerine yardımcı olmak, tarihi, doğal ve kültürel varlıkları araştırmak, ortaya çıkarmak, işletmek ve ziyarete açmak, korumak ve geliştirmek, restore etmek, tanıtmak için her tür çalışmayı yapmak amacı ile ilgili kamu kurum, kuruluşları ve sivil toplum örgütleriyle işbirliği yapmak,

h)      Resmi ve özel tüm eğitim kurumlarıyla işbirliği içerisinde bölgedeki doğal yaşamın öneminin yeni kuşaklara aktarılması için çalışmalar yapmak,

i)       Birliğin çalışmaları içerisindeki hem canlı hem de kültür ve tabiat varlıklarını bu yörelerden oluşturulacak konaklama tesislerini de tüm dünya ya tanıtmak ve bu amaçla her türlü iletişim aracından yararlanmak, 

j)       Bölgedeki kuş ve canlı türlerinin gerek miktarını arttırma, gerekse yaşama kalitelerini yükseltmek için ağaçlandırma yapmak, yeni tatlı ve tuzlu su kanalları açma ve bu yolla bilimsel çalışmalar yapmak, uzman ve yardımcı personel istihdam etmek,

k)      Bölgedeki doğal yaşamı tehdit edecek her türlü evsel ve sanayi atık maddeleri, suda ve atmosferde ortaya çıkacak kalitenin bozulması ve çevre kirliliği ile ilgili konularda yasalar çerçevesinde mücadele etmek,

l)       Kaçak avlanma ve kaçak yapılanmayı önlemek.

BİRLİĞİN HAK VE YETKİLERİ:

MADDE 8:Birlik, kendisini oluşturan mahalli idarelerin hizmetlerini yaparken 5355 Sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu ve Belediye Kanunu’ndan doğan hak ve yetkilere, ayrıca aşağıdaki hak ve yetkilere sahiptir;

a)      Hizmet alanı içinde, amacı doğrultusunda faaliyetlerini, gerektirdiği taşınır ve taşınmaz malları üye mahalli idarelerden devralmak, devletin hüküm ve tasarrufu altında taşınmaz mallardan, yasal formaliteler içinde yararlanmak, özel kişilere ait taşınmazları satın almak ve zorunlu hallerde kamulaştırmak veya gerekiyorsa irtifak hakkı elde etmek,

b)      Birliğin yetkili organlarının; üyelerin ortak çıkarları doğrultusunda aldığı kararlara üye mahalli idarelerin uymalarını istemek ve sağlamak,

c)      Birliğin yaptığı yatırım harcamalarına ve işletme giderlerine üyelerin katılım paylarını ve bu hizmetlerden yararlanmakta olanlarla sonradan yararlanacak olanlardan alınması gereken katılım paylarını ve üretilen hizmet bedellerini veya ücretlerini tespit ederek doğrudan doğruya veya üye mahalli idareler aracılığı ile tahsil etmek,

d)      Gerek yatırım, gerekse işletme safhasında birliğin amaçları doğrultusunda alacağı tedbirlere aykırı davranışları ile birlik çalışmalarına ve hizmetlerine zarar veren kişilere uygulanacak cezaları tespit etmek ve bunları üye mahalli idareler aracılığı ile uygulamak, hukuken yapılması gereken işlemler varsa onları yürütmek,

e)      Yatırım ve işletme faaliyetlerini yürütmek üzere üye mahalli idarelerle ortaklaşa girişimlerde bulunmak, gerekirse birlikte ortaklıklar kurmak.

BİRLİĞİN ORGANLARI:

MADDE 9:Birliğin organları şunlardır;

a)      Birlik Meclisi

b)      Birlik Encümeni

c)      Birlik Başkanı

BİRLİK MECLİSİNİN KURULUŞU:

MADDE 10:(Değişik:26.11.2008, 23.06.2009, 04.06.2014)

                        Birlik Meclisi; İzmir Büyükşehir Belediyesi’ni temsilen oniki (12) üye, Çiğli, Foça, Karşıyaka ve Menemen Belediyelerini temsilen her biri için üçer (3) üye olmak üzere mahalli idare meclislerinin kendi üyeleri arasından veya belediye meclis üyeliğine seçilmeyi haiz kişiler arasından dışarıdan seçilebilir. Ancak mahalli idare meclisi üyeleri dışından seçileceklerin çevre ve doğal hayatın korunması konusunda çalışmalar yapmış kişilerden oluşması ve sayılarının mahalli idare meclisinden seçileceklerin üçte birini geçmemesi zorunludur. Ayrıca asıl üye sayısının yarısı kadar yedek üye seçilir. Bu sayının tespitinde yarımlar tam sayıya tamamlanır.

            Belediyeler için belediye başkanı birlik meclisinin doğal üyesidir. Meclis üye tam sayısına doğal üyeler de dâhildir.

            Birlik meclisinin doğal üyeleri, görevleri devam ettiği sürece, üye mahalli idarelerinin kendi meclislerince seçilmiş üyelerinin görev süresi mahalli idare genel seçimlerine kadardır.

            Üye mahalli idarelerden herhangi birinin birlik meclisindeki asıl üyelerinde boşalma olursa, birlik başkanı o mahalli idarenin yedek üyelerini göreve çağırır.

            Belediye meclisi üyeliğini kaybedenler birlik meclisi üyeliğini de kaybetmiş sayılır.

            Ancak birlik üyesi mahalli idareler meclisi tarafından yeni birlik temsilci üyeleri seçilip birliğe tebliğ edilinceye kadar önceki temsilci üyelerin görevleri devam eder.

BİRLİK MECLİSİNİN GÖREV VE YETKİLERİ:

MADDE 11:Birlik meclisinin görev ve yetkileri şunlardır.

a)      Yatırım planı ve çalışma programını görüşmek ve kabul etmek,

b)      Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak,

c)      Borçlanmaya karar vermek,

d)      Taşınmaz mal alımına, satımına, kiralanmasına ve takasına karar vermek,

e)      Birlik tarafından yürütülecek hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek,

f)       Şartlı bağışları kabul etmek,

g)      Dava konusu olan ve miktarı iki bin Yeni Türk Lirasından on bin Yeni Türk Lirasına kadar birlik alacaklarının sulhen halline karar vermek,

h)      Birlik yatırımlarının yap-işlet veya yap-işlet-devret modeli ile yapılmasına karar vermek,

i)       Birlik başkanlık divanını, birlik encümen üyelerini ve meclis ihtisas komisyonu üyelerini seçmek,

j)       Birlik teşkilatına ait birimlerin kurulmasına karar vermek,

k)      Birlik tüzüğünde öngörülmesi halinde tüzük değişikliğini kabul etmek,

l)       Birlik tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek,

m)   Birlik başkanıyla birlik encümeni arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak.

n)      Ek ve olağanüstü ödenek vermek,

o)      Birlik Başkanı tarafından hazırlanıp sunulan bir önceki yıla ait çalışma raporlarını incelemek ve kabul etmek. Çalışma raporu meclis üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu ile yeter görülmezse Birlik Başkanı hakkında Belediye Kanunu’nun ilgili maddesine göre işlem yapılır.

p)      Birlik personeline ait kadroların ihdası, değiştirilmesi ve kaldırılması, sözleşmeli personel alınması hakkında İçişleri ( Çevre ve Şehircilik  ) Bakanlığı’na teklifte bulunmak,

r)       Birliğe üye mahalli idarelerin bir sonraki yıl bütçesine koyacakları katılma payı oranının gerektiğinde arttırılmasına karar vermek,

s)      Kuruluş amacında belirtilen görevlerle ilgili olarak milletlerarası kamu kurum ve kuruluşlarıyla yapılacak işbirliği konusunda birlik encümenine yetki vermek,

t)       Birliğin feshine karar vermek,

u)      Birbirini takip eden üç toplantıya mazereti olmaksızın katılmayan meclis üyelerinin istifa etmiş sayılmalarına karar vermek,

v)      Başkan tarafından mecliste görüşülmesi istenen diğer konular hakkında karar almak,

x)      Görev alanına giren işleri yürütmek için ortaklıklar kurulmasına karar vermek ve statülerini kabul etmek,

y)      Birliğe yeni katılan üyelerin kabulüne veya birlik faaliyetlerine katılmayan veya yükümlüklerini yerine getirmeyen mahalli idarelerin üyelikten çıkarılmasına karar vermek,

z)      Bu tüzükte açıklanmayan hallerde Birlik Başkanı ve Birlik Encümenine verilecek yetkileri tespit etmek.

BİRLİK MECLİSİ TOPLANTILARI VE KARAR NİSABI:

MADDE 12: (Değişik:25.04.2012)

                        Birlik meclisi, her yıl Nisan ve Ekim aylarında olağan olarak birlik merkezinde toplanır. Üye mahalli idare meclislerinden birinin talebi, birlik meclisi üyelerinin üçte birinin gerekçeli teklifi veya acil durumlarda birlik başkanının lüzum görmesi üzerine birlik meclisi, başkan tarafından olağanüstü olarak toplantıya çağrılır. Birlik meclisi üye tam sayısının yarıdan bir fazlasıyla toplanır, kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla alınır. Meclisin toplanmasında, üye tam sayısının salt çoğunluğunun sağlanamadığı takdirde Başkan, gün ve saatini tespit ederek en geç üç gün içinde toplanmak üzere meclisi tatil eder. Gelecek toplantı, üye tam sayısının dörtte birinden az olmayan üye sayısı ile yapılır. Ancak olağanüstü toplantıda gündemdeki konular dışında başka iş görüşülmez.

BİRLİK BAŞKANLIK DİVANI:

MADDE 13:Meclise, Birlik Başkanı başkanlık eder. Birlik meclisi, birliğin kuruluşundan ve mahalli idare genel seçim sonuçlarının Yüksek Seçim Kurulu’nca ilanından itibaren otuz gün içinde birlik merkezinin bulunduğu mahalli mülki idare amiri tarafından birlik merkezinde toplantıya davet edilir. Meclis en yaşlı üyenin başkanlığında toplanarak ilk iki yıl için görev yapmak üzere üyeleri arasından ve gizli oyla birlik başkanını, meclis birinci ve ikinci başkan vekili ile ikisi yedek olmak üzere dört kâtip üye seçer. İlk iki yıldan sonra seçilecek başkanlık divanı üyeleri yapılacak ilk mahalli idareler seçimine kadar görev yapar.

                                    Meclis Başkanlık Divanı seçimi üç gün içinde tamamlanır.

Birlik meclisine birlik başkanı, bulunmaması durumunda meclis birinci başkan vekili, onunda bulunmaması durumunda ikinci başkan vekili başkanlık eder.

BİRLİK MECLİSİ KARARLARININ KESİNLEŞMESİ VE YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ:

MADDE 14: (Değişik:28.05.2010) Birlik meclisince alınan kararlar birlik başkanına gönderilir. Birlik başkanı hukuka aykırı gördüğü meclis kararlarını geri gönderir. Meclis kararında ısrar ederse veya 5 (beş) gün içerisinde başkan kararı mülki idare amirine gönderir ya da bu süre zarfında herhangi bir işlem yapmaz ise kararlar kesinleşir.

 Kesinleşen meclis kararları yedi (7) gün içinde Valilik Makamına gönderilir. Valiliğe gönderilmeyen kararlar yürürlüğe girmez. Vali, hukuka aykırı gördüğü kararlar aleyhine idari yargıya başvurabilir.

BİRLİK ENCÜMENİNİN KURULUŞU, TOPLANTI VE KARAR NİSABI:

MADDE 15:Birlik Encümeni; Birlik Başkanı ile birlik meclisinin dönem başı toplantısında kendi üyeleri arasından gizli oyla bir yıl süre için seçeceği dört (4) üye olmak üzere beş (5) üyeden oluşur. Encümen üyelerinin ayrı ayrı mahalli idarelerin meclis üyeleri arasından seçilmesi zorunludur.

                                    Birlik encümeni en az dört (4) üyenin katılımı ile ayda en az bir defa önceden belirlenen yer, gün ve saatte toplanır. Katılanların çoğunluğu ile karar alır. Eşitlik halinde, başkanın olduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılır. Başkan, acil durumlarda encümeni toplantıya çağırabilir.

Encümenin gündemi başkan tarafından hazırlanır. Başkan tarafından havale edilmeyen konular görüşülemez. Encümen üyeleri başkanın uygun görüşü ile gündem maddesi ile teklif edebilir.

Encümene havale edilen konular bir ay içinde görüşülerek karara bağlanır.

                                    Encümene Birlik Başkanı başkanlık eder. Başkanın bulunmadığı hallerde bu görev başkan vekili tarafından yürütülür.

ENCÜMENİN GÖREV VE YETKİLERİ:

MADDE 16: (Değişik: 27.11.2012) Birlik Encümeninin görev ve yetkileri şunlardır;

a)      Yatırım planı ve çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip birlik meclisine görüş bildirmek,

b)      Kamulaştırma işlemlerinin gerektirdiği kamu yararı kararını almak,

c)      Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek,

d)      Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak,

e)      Kanunlarda öngörülen cezaları vermek,

f)       İki bin Yeni Türk Lirasına kadar olan davaların sulhen halline karar vermek,

g)      Taşınmaz mal alımına, satımına, kiralanmasına ve takasına ilişkin meclis kararlarını uygulamak,

ENCÜMEN ÜYELERİNİN GÖRÜŞMELERE KATILAMAYACAĞI HALLER:

MADDE 17:Birlik encümen üyeleri, kendilerini veya ana, baba, büyükanne, büyükbaba, evlat, torun, kardeş, karı, koca ve bu derece yakın akrabalarını ilgilendiren işlerin görüşülmesine katılamazlar.

BİRLİK BAŞKANI:

MADDE 18:Birlik Başkanı, birlik idaresinin başı ve tüzel kişiliğinin temsilcisidir.

BİRLİK BAŞKANININ GÖREV VE YETKİLERİ:

MADDE 19:Birlik başkanının görev ve yetkileri şunlardır.

a)      Birliği yönetmek ve birliğin hak ve menfaatlerini korumak,

b)      Yatırım planı ve çalışma programı ile bütçeyi ve kesin hesabı hazırlamak, uygulamak, izlemek, değerlendirmek ve bunlarla ilgili olarak hazırlayacağı yıllık faaliyet raporunu meclise sunmak,

c)      Birliği temsil etmek veya vekil tayin etmek,

d)      Birlik meclisine ve birlik encümenine başkanlık etmek,

e)      Birliğin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek,

f)       Birliğin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek,

g)      Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak,

h)      Birlik meclisi ve birlik encümeni kararlarını uygulamak,

i)       Birlik meclisi ve birlik encümeninin yetkisi dışında kalan diğer ödenek aktarmalarını yapmak,

j)       Birlik personelini atamak,

k)      Birliği denetlemek,

l)       Şartsız bağışları kabul etmek,

m)   Kanunlarla birliğe verilen ve birlik meclisi veya birlik encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

n)      Birlik bütçesinin ita amirliğini yapmak ve gerektiğinde birlik müdürüne ita amiri yetkisi vermek,

o)      Birlik meclisini toplantıya çağırmak.

BİRLİK BAŞKAN VEKİLLİĞİ:

MADDE 20:Birlik başkanının izinli veya raporlu olması, görevli olarak ayrılması, görevden uzaklaştırılması veya başkanlığın herhangi bir nedenle boşalması halinde başkanın göreve başlaması veya yeni başkan seçilinceye kadar bu görevi Meclis 1. Başkan Vekili onun da bulunmaması halinde Meclis 2. Başkan vekili yürütür.

BİRLİK TEŞKİLATI VE GÖREVLERİ:

TEŞKİLAT:

MADDE 21:Norm kadroya uygun olarak birlik teşkilatı birlik müdürü, yazı işleri, mali işler birimleri ile birliğin faaliyet alanına göre kurulacak teknik işler biriminden oluşur.

                                    Gerektiğinde birlik, sözleşmeli personel çalıştırma esaslarına göre sözleşmeli personel çalıştırabilir.

                                    Birlik idaresi ve bağlı kuruluşlarında işin niteliği ve yürütülmesi bakımından bedenen yapılması gereken hizmetler işçiler eliyle yürütülür. Diğer işçi kadrolarının ihdası, değiştirilmesi ve kaldırılması işlemleri birlik meclisinin kararı ile tamamlanır. Yevmiyeleri ilgili masraf bölümünden ödenmek üzere meclis tarafından belirlenen çalışma esasları dâhilinde mevsimlik işçi de çalıştırılabilir.

BİRLİK PERSONELİ:

MADDE 22: (Değişik: 31.01.2013)Birlik müdürünü, birim amirlerini ve diğer personeli birlik başkanı atar. Ancak birlik müdürü ve birim amirlerinin atamaları hakkında meclise bilgi verir.

                                    Birlik, Belediye Kanununun belediye personeli ile ilgili düzenlemelerine, birlik personelinin atama, yükselme, haklar, ödevler, kadro, unvan, sicil, ceza, ödül ve diğer personel işlemlerinde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili yönetmelikleri, Bakanlar Kurulunca belirlenen Norm Kadro Esas ve Usullerine, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Daimi Kadrolarına İlk Defa İşçi Olarak Atanacaklar Hakkında Sınav Yönetmeliği hükümlerine tabidir.

BİRLİK MÜDÜRÜNÜN GÖREV VE YETKİLERİ:

MADDE 23:Birlik Müdürü birliğe ait hizmetlerin başkan adına onun direktifi ve sorumluluğu altında yürütülmesini sağlar.

                                    Birlik Başkanı hangi işleri Birlik Müdürüne devrettiğini bir yönerge ile belirler.

MALİ HÜKÜMLER:

BİRLİĞİN GELİRLERİ:

MADDE 24:(Değişik:31.05.2007)

a)      Birlik üyelerinin, birliğin kuruluş ve faaliyet giderlerine katılma payları,

b)      Birlik meclisince belirlenecek tarifelere göre tahsil edilecek hizmet karşılığı ücretler,

c)      Diğer kamu kurum ve kuruluşlarından aktarılacak ödenekler,

d)      Taşınır ve taşınmaz malların kira, satış ve başka suretle değerlendirilmesinden elde edilecek gelirler,

e)      Kira ve faiz gelirleri,

f)       Bağışlar,

g)      Yasa ve yönetmeliklere göre birlik adına tahsil edilecek çeşitli gelirler,

h)      Birlik karar organlarının aldıkları kararlara aykırı hareket eden veya birlik mal varlığına zarar verenlerden alınacak ceza gelirleri ve hasar karşılıkları,

i)       Birlik tarafından düzenlenecek gezi, gösteri, dinleti, şenlik, kurs, seminer, panel, yayınlanacak yayın organının satışı ve reklâm gelirleri, kitap, dergi, bülten ve birlikçe bastırılacak basılı evrak satışından elde edilecek gelirler,

j)       Birlikçe yaptırılacak İzmir Kuş Cenneti’ni veya Birliği tanıtıcı her türlü materyal satışından elde edilecek gelirler.

BİRLİĞİN GİDERLERİ:

MADDE 25:

a)        Birlik hizmetlerinin yürütülmesi için yapılacak giderler,

b)       Birliğin personeline ve seçilmiş organlarının üyelerine ödenen maaş, ücret, ödenek, huzur hakkı, yolluk, hizmete ilişkin eğitim harcamaları ile diğer giderler,

c)        Hizmet karşılığı alınacak ücretler ve diğer gelirlerin takip ve tahsili için yapılacak giderler,

d)       Birliğin hizmet binalarının, tesislerinin, araç ve gereçlerinin temini, yapımı, bakımı ve onarımı için yapılan giderler,

e)        Faiz, borçlanmaya ilişkin diğer ücretler ile sigorta giderleri,

f)        Dava takip ve icra giderleri,

g)       Avukatlık, danışmanlık ve denetim ücretleri,

h)       Kamu ve özel sektör kuruluşlarıyla yapılan ortak hizmetler ve diğer proje giderleri,

i)         Temsil, tören ve ağırlama giderleri,

j)         Çeşitli giderler.

ÜYELERİN BİRLİĞİN (KURULUŞ) FAALİYET GİDERLERİNE KATILIM PAYLARI:

MADDE 26:(Değişik:24.07.2006, 31.05.2007, 30.01.2009, 03.03.2009,26.10.2017)

Birliğe üye mahalli İdarelerden; İzmir Büyükşehir Belediyesi; 100.000,00 TL., Karşıyaka Belediyesi; 15.000,00 TL., Çiğli Belediyesi 10.000,00 TL., Menemen Belediyesi; 5.000,00 TL., Foça Belediyesi 2.000,00 TL. katılım payını her yıl birliğe öderler.

 

BİRLİK BÜTÇESİ, KESİNLEŞMESİ VE YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ:

MADDE 27: (Değişik: 31.01.2013)

Birlik bütçesi, her yıl ocak ayı başından aralık ayı sonuna kadar bir yıla ait gelir gider tahminlerini gösteren ve birlik gelirlerinin toplanmasına ve hizmetlerinin yapılmasına izin veren meclis kararına dayanan biri gider bütçesi diğeri gelir bütçesi olmak üzere iki kısımdan oluşur.

                                       Bütçe kararnamesinde gelir gider toplamları; birlik encümenine verilen yetkiler, birlik üyesi mahalli idarelerden alınacak katılma paylarının taksit süreleri, tahsil tarihleri, birliğin göreceği hizmetler karşılığında alınacak ücretlere ait tarifeler ile diğer hususlar maddeler halinde açıklanır.

                                      Birlik meclisi, birlik bütçesinin ekim ayı olağan toplantısında görüşerek bütçe kararnamesini maddeler halinde, gelir ve gider bütçesini ise bölümler halinde inceler gerekiyorsa değiştirerek kabul eder.

                                      Birlik bütçesi, birlik meclisinin diğer kararları gibi tüzüğün 14 üncü maddesindeki usullere göre kesinleşir ve yürürlüğe girer.

İTA AMİRİ:

MADDE 28:Birlik başkanı, birlik bütçesinin ita amiridir. Birlik başkanı yazılı olarak ve kapsamını belirtmek şartıyla bu yetkisini birlik müdürüne devredebilir.

BİRLİĞİN ALIM, SATIM İHALE VE HESAP İŞLERİ:

MADDE 29:(Değişik:31.05.2007) Birlik, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa tabidir.

MALİ İŞLER BİRİM AMİRİNİN GÖREV VE YETKİLERİ:

MADDE 30:

a)      Birliğin bütçesini birlik müdürü ile birlikte hazırlamak,

b)      Birliğin gelir – gider bütçeleri ile ilgili defter kayıtlarını tutmak ve hesap işlerini yapmak,

c)      Birlik bütçesine konulan gelirleri tahsil etmek veya ettirmek,

d)      Mutemetlere verilen avans ve adlarına açılan kredilerle ilgili gider belgelerini incelemek ve mahsup etmek, mahsup dışı avans ve kredi varsa araştırmak ve mahsubunu bağlamak,

e)      Bütçe kesin hesaplarını hazırlamak ve yetkili kurulların onayına sunmak,

f)       Kanun ve diğer mevzuatla belediye saymanlarına verilen diğer görevleri yapmak,

Birlik saymanları, belediye saymanlarına diğer mevzuatla verilen yükümlülüklerle sorumludur.

BİRLİĞİN TUTACAĞI DEFTER VE KAYITLAR:

MADDE 31:(Değişik:31.05.2007) Birlik, Meclis ve Encümen Karar Defteri, Gelen – Giden Evrak Kayıt Defteri, Üye Kayıt Defteri, Gelir-Gider Defteri, Demirbaş Eşya Kayıt Defteri ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nde belirtilen defterleri tutmak zorundadır.

                                    Birliğin gelirleri, bir alındı ile tahsil edilir ve bankada muhafaza edilir.

                                    Birliğin giderleri, Devlet Harcama Yönetmeliği’nde belirtilen evraklar ile yapılır.

BİRLİK ÜYELERİNİN SORUMLULUĞU:

MADDE 32:Birlik adına yapılan her türlü sözleşme ve taahhütlerde birlik tüzel kişiliği sorumludur.

                                    Birliğin malvarlığı ile sınırlı olan bu sorumluluk hiçbir şekilde üye mahalli tüzel kişiliğini bağlamaz.

BİRLİĞE KATILMA:

MADDE 33:Birliğin kuruluşundan sonra birliğe katılmak isteyen mahalli idare birimleri, meclislerince alınacak katılma kararlarının birlik meclisine kabulü ile üye olurlar.

BİRLİKTEN AYRILMA VE ÜYELİKTEN ÇIKARILMA:

MADDE 34:Üye mahalli idareler kendi meclis kararları ile birlikten ayrılırlar.

Üye mahalli idare birimlerinden herhangi biri bu tüzük ile tespit ve tayin edilen yükümlülüklerini yerine getirmediği takdirde, birlik meclisinin kararı ile birlikten çıkarılır. Bu takdirde ayrılan üyenin birlikteki hak ve alacakları ayrılış tarihinden itibaren iki yıl süreyle bloke edilir ve birlik meclisi kararına göre işlem yapılır.

BİRLİĞİN TASFİYESİ:

MADDE 35: Birlik meclisi, üye tam sayısının üçte iki çoğunluğunun alacağı kararla birlik feshedilebilir.

                                    Birliğin tasfiyesini, mülki idare amirince belirlenen üç kamu görevlisi yürütür. Tasfiye işlemleri en geç bir (1) yıl içinde sonuçlandırılır. Birliğin malvarlığı, birlik meclisince alınacak kararlar doğrultusunda ve üye birimlerinin malvarlıklarına katılma oranlarına göre, katılma oranları belli değil ise mahalli idareler birimlerinin nüfusları oranında dağıtır.

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ:

MADDE 36:Birlik tüzüğünde yapılacak değişiklik birlik meclisinin, üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu ile alacağı karar ve vali onayı ile kesinleşir.

YÜRÜTME:

MADDE 37:Bu tüzük hükümleri Birlik Başkanı tarafından yürütülür.

TAMAMLAYICI HÜKÜMLER   :

MADDE 38:Bu tüzükte düzenlenmeyen konularda sırasıyla 5355 Sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu, Belediye Kanunu hükümleri uygulanır.

BİRLİK MECLİSİNİN İLK TOPLANTISI:

GEÇİCİ MADDE 1:Tüzüğün yürürlüğe girmesinden itibaren Vali tarafından yeni meclis en geç iki (2) ay içinde toplantıya çağrılır, birlik meclisi, meclis başkanı ve encümen üyelerinin seçimini yapar. Önceki başkan ve encümen üyelerinin görevi yeni başkan ve encümen üyeleri seçilinceye kadar devam eder.