parallax background

İZKUŞ


T.C. İzmir Kuş Cennetini Koruma ve Geliştirme Birliği


MAHALLE İDARE BİRLİKLERİ KANUNU


Kanun No. 5355
Kabul Tarihi : 26.5.2005

BIRINCI BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Tanimlar

Amaç
MADDE 1.- Bu Kanunun amaci; mahallî idare birliklerinin hukukî statüsünü, kurulusunu,
organlarini, yönetimini, görev, yetki ve sorumluluklari ile çalisma usûl ve esaslarini düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2.- Bu Kanun mahallî idare birliklerini kapsar.

Tanimlar
MADDE 3.- Bu Kanunun uygulanmasinda;
a) Mahallî idare: Il özel idaresi, belediye ve köyü,
b) Mahallî idare birligi: Birden fazla mahallî idarenin, yürütmekle görevli olduklari hizmetlerden
bazilarini birlikte görmek üzere kendi aralarinda kurduklari kamu tüzel kisisini,
c) Birlik: Mahallî idare birligini,
ifade eder.

IKINCI BÖLÜM
Birligin Kurulusu, Tüzügü, Görev ve Yetkileri

Kurulus
MADDE 4.- Birlik, birlik tüzügünün kesinlesmesinden sonra Bakanlar Kurulunun izni ile kurulur
ve tüzel kisilik kazanir.
Kurulmus bir birlige üyelik, üye olmak isteyen mahallî idare meclisinin karari ve buna dayali
basvuru üzerine, birlik meclisinin kabulü ile olur. Bu durumda Bakanlar Kurulunun izni aranmaz.
Ayrilmada ilgili mahallî idare meclisinin karari yeterlidir.
Su, atik su, kati atik ve benzeri altyapi hizmetleri ile çevre ve ekolojik dengenin korunmasina iliskin
projelerin zorunlu kilmasi durumunda; Bakanlar Kurulu, ilgili mahallî idarelerin, bu amaçla
kurulmus birlige katilmasina karar verebilir. Bu fikrada belirtilen birliklerden ayrilma da Bakanlar
Kurulunun iznine baglidir.
Mahallî idarelerin bütün görevlerini kapsayacak sekilde genel amaçli veya amaci açikça
belirlenmemis birlik kurulamaz.

Birlik tüzügü
MADDE 5.- Birlik tüzügü, birligi kuracak mahallî idarelerin meclislerinde üye tam sayisinin üçte
iki çogunluguyla kabul edildikten sonra valinin; birlik birden fazla ildeki mahallî idarelerin katilimi
ile kuruluyorsa Içisleri Bakaninin onayi ile kesinlesir. Tüzük degisikliginin nasil yapilacagi birlik
tüzügünde gösterilir ve onaylanmasi hakkinda tüzügün onaylanmasina iliskin usûl uygulanir.
Birlik tüzügünde asagidaki hususlarin bulunmasi zorunludur:
a) Birligin adi ve amaci.
b) Birlik üyesi mahallî idarelerin adlari.
c) Birligin merkezi.
d) Birligin görev süresi, sona ermesi ve tasfiyesi.
e) Birlige devredilen görev ve hizmetler.
f) Birlik meclisinin ve birlik encümeninin toplanti dönemleri.
g) Birlik üyesi mahallî idarelerin her birinin birlik meclisinde kaç üye ile temsil edilecegi ve seçilen
üyelerin görev süresi ve birlik encümeni üye sayisi.
h) Birlik üyelerinin, birligin kurulus ve faaliyet giderlerine katilma paylari ve bu paylarin tespit
yöntemi.
i) Birligin gelirleri, giderleri, bütçe ve çalisma programlarina iliskin hususlar.

j) Birlik üyesi mahallî idarelerin ve bu idarelerin hizmet alaninda yasayanlarin birlik hizmetlerinden
yararlanma usûlleri.
k) Tüzük degisikliginin nasil yapilacagi.

Birligin hak ve yetkileri
MADDE 6.- Mahallî idare birlikleri, tüzükte birlige devredilmesi öngörülen mahallî müsterek
nitelikli hizmetlere iliskin olarak üye mahallî idarelerin hak ve yetkilerine sahiptir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Birligin Organlari

Birligin organlari
MADDE 7.- Birligin organlari; birlik meclisi, birlik encümeni ve birlik baskanidir.

Birlik meclisi
MADDE 8.- Birlik meclisi, birligin karar organidir ve birlik üyesi mahallî idarelerin meclislerinin
kendi üyeleri veya belediye meclis üyeligine seçilmeyi haiz kisiler arasindan, birlik tüzügünde
belirlenen sayida ve gizli oyla seçecekleri üyelerden olusur. Ancak disaridan seçileceklerin sayisi
mahalli idare meclisinden seçileceklerin üçte birini geçemez. Asil üye sayisinin yarisi kadar yedek
üye seçilir.
Birligin üyesi olan il özel idaresi için vali, belediye için belediye baskani ve köy için muhtar, birlik
meclisinin dogal üyesidir. Birlik meclisinde bunlarin disinda dogal üye bulunmaz. Meclis üye tam
sayisina dogal üyeler de dâhildir. Vali ve belediye baskani birlik meclisinde kendisini temsil etmek
üzere meclis üyelerinden birine yetki verebilir.
Üye mahallî idarelerden herhangi birinin birlik meclisindeki asil üyeliklerinde bosalma olursa,
birlik baskani o mahallî idarenin yedek üyelerini göreve çagirir. Çagrilacak yedek üye kalmadigi
takdirde üye mahallî idarelerin meclisleri, ilk toplantilarinda yeniden yedek üye seçimi yapar. Birlik
meclisinin feshedilmesi durumunda yeniden asil ve yedek üye seçimi yapilir. Bu üyeler kalan süreyi
tamamlar.
Il özel idaresi, belediye ve köy idarelerindeki görevleri sona erenlerin birlik meclisi üyeligi de sona
erer.
Birlik meclisi üyeligi, üyeligin düsmesini gerektiren bir sebeple sona erenler, bir sonraki dönemde
birlik meclisi üyeligine seçilemezler.
Birlik tüzügünde, üye mahallî idarelerin birlik meclisinde nüfus ve katilim payi oranina göre temsil
edilmesine dair esas getirilebilir.
Birlik baskani ayni zamanda birlik meclisinin de baskanidir.

Meclisin görev ve yetkileri
MADDE 9.- Birlik meclisinin görev ve yetkileri sunlardir:
a) Yatirim plâni ve çalisma programini görüsmek ve kabul etmek.
b) Bütçe ve kesinhesabi kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapilan birimler ile fonksiyonel
siniflandirmanin birinci düzeyleri arasinda aktarma yapmak.
c) Borçlanmaya karar vermek.
d) Tasinmaz mal alimina, satimina, kiralanmasina ve takasina karar vermek.
e) Birlik tarafindan yürütülecek hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek.
f) Sartli bagislari kabul etmek.
g) Dava konusu olan ve miktari ikibin Yeni Türk Lirasindan onbin Yeni Türk Lirasina kadar birlik
alacaklarinin sulhen halline karar vermek.
h) Birlik yatirimlarinin yap-islet veya yap-islet-devret modeli ile yapilmasina karar vermek.
i) Birlik baskanlik divanini, birlik encümen üyelerini ve meclis ihtisas komisyonu üyelerini seçmek.
j) Birlik teskilâtina ait birimlerin kurulmasina karar vermek.
k) Birlik tüzügünde öngörülmesi halinde tüzük degisikligini kabul etmek.
l) Birlik tarafindan çikarilacak yönetmelikleri kabul etmek.
m) Birlik baskaniyla birlik encümeni arasindaki anlasmazliklari karara baglamak.

Meclis baskanlik divani

MADDE 10.- Birlik meclisi, birligin kurulusundan ve mahallî idare genel seçim sonuçlarinin
Yüksek Seçim Kurulunca ilânindan itibaren otuz gün içinde birlik merkezinin bulundugu mahallin
mülkî idare amiri tarafindan birlik merkezinde toplantiya davet edilir. Meclis, en yasli üyenin
baskanliginda toplanarak ilk iki yil için görev yapmak üzere, üyeleri arasindan ve gizli oyla birlik
baskanini, meclis birinci ve ikinci baskan vekili ile kâtip üyeleri seçer. Ilk iki yildan sonra seçilecek
baskanlik divani üyeleri yapilacak ilk mahallî idareler seçimine kadar görev yapar. Üyelerinin
tamami il özel idarelerinden olusan birliklerde birlik baskani, birlik merkezinin bulundugu ilin
valisidir.
Meclis baskanlik divani seçimi üç gün içinde tamamlanir.
Birlik meclisine birlik baskani, bulunmamasi durumunda meclis birinci baskan vekili, onun da
bulunmamasi durumunda ikinci baskan vekili baskanlik eder. Ancak yillik faaliyet raporunun
görüsüldügü meclis toplantisi meclis baskan vekilinin baskanliginda yapilir.
Baskanlik divaninda bosalma olmasi durumunda kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye seçilir.
Meclis baskani, meclis çalismalarinda düzeni saglamakla yükümlüdür.

Meclis toplantisi
MADDE 11.- Meclis toplantilari, üye mahallî idarelerin kanunlarinda belirtilen toplanti dönemleri
dikkate alinarak yilda ikiden az olmamak üzere birlik tüzügünde gösterilen zamanlarda yapilir. Yilin
ilk toplantisi dönem basi toplantisidir.
Birlik baskani, üye mahallî idare meclislerinden birinin talebi, birlik meclisi üyelerinin üçte birinin
gerekçeli teklifi veya acil durumlarda kendisinin lüzum görmesi üzerine birlik meclisini olaganüstü
toplantiya çagirir. Olaganüstü toplanti çagrisi ve gündem en az üç gün önceden meclis üyelerine
yazili olarak duyurulur ve ayrica ilân edilir.
Birlik meclisinde plan ve bütçe komisyonunun disinda birligin faaliyet konularinda olmak üzere
ihtisas komisyonlari kurulabilir. Ihtisas komisyonlari meclis üyeleri arasindan birlik meclisinin
karariyla kurulur ve komisyon üye sayisi besi geçemez. Komisyon üyelerinin ayri mahalli idare
temsilcileri arasindan seçilmesi esastir.
Olaganüstü toplantilarda, çagriyi gerektiren konularin disinda bir is görüsülemez.
Birden çok ili kapsayan mahalli idare birliklerinde mahalli idare birlik meclisinin kararlari o birligin
merkezinin oldugu yer mülki idare amirine gönderilir.
Birlik meclisinin toplantilari, kararlari, çalisma esas ve usûlleri, bilgi edinme ve denetim yollari,
feshi, meclis üyeliginin sona ermesi, ihtisas komisyonu üyelerinin seçimi ile meclis üyelerinin
yükümlülükleri hakkinda bu Kanunda hüküm bulunmayan durumlarda, Belediye Kanununun
belediye meclislerine iliskin hükümleri uygulanir.

Birlik encümeni
MADDE 12.- Birlik encümeni, birlik baskani ile sayisi yediyi geçmemek üzere birlik tüzügünde
gösterilecek sayida meclis üyesinden olusur. Ülke düzeyinde kurulan birliklerde bu sayi iki kat
olarak uygulanir. Bu üyeler, birlik meclisince, dönem basi toplantisinda kendi üyeleri arasindan
gizli oyla bir yilligina görev yapmak üzere seçilir. Birlik baskani, encümeninin de baskanidir.
Birlik encümeni birlik tüzügünde belirtilen sürelerle toplanir. Bu süre bir ayi asamaz.
Herhangi bir sebeple yil içinde seçilen birlik encümeni, dönem basina kadar görev yapar. Birlik
meclisi üyeligi sona erenlerin birlik encümeni üyeligi de sona erer.
Üye sayisi dört veya daha fazla olan mahallî idare birliklerinde, encümen üyelerinin ayri ayri
mahallî idarelerin meclis üyeleri arasindan seçilmesi zorunludur.
Birlik meclisinin feshi durumunda, yeni meclis olusuncaya kadar birlik meclisi ve birlik
encümenine ait görevler, ulusal düzeyde kurulan birlikler için Içisleri Bakanliginca, diger birlikler
için birlik merkezinin bulundugu yer mülkî idare amirince kamu görevlileri arasindan biri baskan
olmak üzere görevlendirilecek bes kisilik bir heyet tarafindan yürütülür.

Encümenin görev ve yetkileri
MADDE 13.- Birlik encümeninin görev ve yetkileri sunlardir:
a) Yatirim plâni ve çalisma programi ile bütçe ve kesinhesabi inceleyip birlik meclisine görüs
bildirmek.

b) Kamulastirma islemlerinin gerektirdigi kamu yarari kararini almak.
c) Öngörülmeyen giderler ödeneginin harcama yerlerini belirlemek.
d) Bütçede fonksiyonel siniflandirmanin ikinci düzeyleri arasinda aktarma yapmak.
e) Kanunlarda öngörülen cezalari vermek.
f) Ikibin Yeni Türk Lirasina kadar olan davalarin sulhen halline karar vermek.
g) Tasinmaz mal alimina, satimina, kiralanmasina ve takasina iliskin meclis kararlarini uygulamak.
Birlik encümeninin toplantilari, kararlari ile çalisma esas ve usûlleri hakkinda bu Kanunda hüküm
bulunmayan hallerde, Belediye Kanununun belediye encümenine iliskin hükümleri uygulanir.

Birlik baskani
MADDE 14.- Birlik baskani, birlik idaresinin basi ve tüzel kisiliginin temsilcisidir. Birlik
baskaninin görev ve yetkileri sunlardir:
a) Birligi yönetmek ve birligin hak ve menfaatlerini korumak.
b) Yatirim plâni ve çalisma programi ile bütçeyi ve kesinhesabi hazirlamak, uygulamak, izlemek,
degerlendirmek ve bunlarla ilgili olarak hazirlayacagi yillik faaliyet raporunu meclise sunmak.
c) Birligi temsil etmek veya vekil tayin etmek.
d) Birlik meclisine ve birlik encümenine baskanlik etmek.
e) Birligin tasinir ve tasinmaz mallarini idare etmek.
f) Birligin gelir ve alacaklarini takip ve tahsil etmek.
g) Yetkili organlarin kararini almak sartiyla sözlesme yapmak.
h) Birlik meclisi ve birlik encümeni kararlarini uygulamak.
i) Birlik meclisi ve birlik encümeninin yetkisi disinda kalan diger ödenek aktarmalarini yapmak.
j) Birlik personelini atamak.
k) Birligi denetlemek.
l) Sartsiz bagislari kabul etmek.
m) Kanunlarla birlige verilen ve birlik meclisi veya birlik encümeni kararini gerektirmeyen
görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.
Birlik bütçesinin harcama yetkilisi birlik baskanidir. Birlik baskani bu yetkisini birlik genel
sekreterine veya birlik müdürüne devredebilir.
Birlik baskanliginin sona ermesi ile ilgili olarak Belediye Kanununun belediye baskanliginin göreve
devamsizlik disindaki sebeplerle sona ermesine iliskin hükümleri uygulanir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Malî Hükümler

Birligin gelirleri
MADDE 15.- Birligin gelirleri sunlardir:
a) Birlik üyelerinin, birligin kurulus ve faaliyet giderlerine katilma paylari.
b) Birlik meclisi tarafindan belirlenecek tarifelere göre tahsil edilecek hizmet karsiligi ücretler.
c) Diger kamu kurum ve kuruluslarindan aktarilacak ödenekler.
d) Tasinir ve tasinmaz mallarin kira, satis ve baska suretle degerlendirilmesinden elde edilecek
gelirler.
e) Kira ve faiz gelirleri.
f) Bagislar.
g) Köylere hizmet götürme birlikleri için il özel idaresi bütçesinden ayrilacak pay.
h) Diger gelirler.

Birligin giderleri
MADDE 16.- Birligin giderleri sunlardir:
a) Birlik hizmetlerinin yürütülmesi için yapilacak giderler.
b) Birligin personeline ve seçilmis organlarinin üyelerine ödenen maas, ücret, ödenek, huzur hakki,
yolluk, hizmete iliskin egitim harcamalari ile diger giderler.
c) Hizmet karsiligi alinacak ücretler ve diger gelirlerin takip ve tahsili için yapilacak giderler.
d) Birligin hizmet binalarinin, tesislerinin, araç ve gereçlerinin temini, yapimi, bakimi ve onarimi
için yapilan giderler.

e) Faiz, borçlanmaya iliskin diger ücretler ile sigorta giderleri.
f) Dava takip ve icra giderleri.
g) Avukatlik, danismanlik ve denetim ücretleri.
h) Kamu ve özel sektör kuruluslariyla yapilan ortak hizmetler ve diger proje giderleri.
i) Temsil, tören ve agirlama giderleri.

BESINCI BÖLÜM
Çesitli Hükümler

Teskilât
MADDE 17.- Norm kadroya uygun olarak birlik teskilâti birlik müdürü, yazi isleri, malî isler
birimleriyle birligin faaliyet alanina göre kurulacak teknik isler biriminden olusur.
Ülke düzeyinde kurulan birliklerle üye sayisi yüzden fazla olan birliklerde teskilât, norm kadroya
uygun olarak genel sekreter, yazi isleri ve malî isler birimleriyle birligin faaliyet alaninda olmak ve
sayisi üçü geçmemek üzere birlik meclisinin karariyla kurulacak diger birimlerden olusur.
Kamu kurum ve kuruluslarinda çalisan memurlar, Belediye Kanununda belirtilen esas ve usûllere
göre birlik genel sekreteri veya diger üst yönetici kadrolarinda görevlendirilebilir. Bu tür
görevlendirmelerde ilgilinin kendi kurumundan aldigi her türlü malî ve sosyal haklari kesilmez,
ancak kurumundan aldigi aylik ve diger ödemelerin toplam tutarini geçmemek üzere birlik
encümeni karariyla ek ödeme yapilabilir.

Köylere hizmet götürme birlikleri
MADDE 18.- Ilçelerde, tarim ürünlerinin üretim ve pazarlanmasi hariç olmak üzere, köylere ait
hizmetlerin yürütülmesine yardimci olmak, bizzat yapmak, yaptirmak ve kirsal kalkinmayi
saglamak üzere, tüm köylerin istiraki ile o ilçenin adini tasiyan, köylere hizmet götürme birligi
kurulabilir. Bakanlar Kurulu, bu konuda genel izin vermeye yetkilidir.
Birlik baskani merkez ilçelerde vali veya görevlendirecegi vali yardimcisi, diger ilçelerde
kaymakamdir. Köylere hizmet götürme birliginin meclisi, birlik baskani baskanliginda, birlige üye
köylerin muhtarlari ve o ilçeden seçilen il genel meclisi üyelerinden olusur. Köylere hizmet götürme
birliginin encümeni birlik baskaninin baskanliginda, meclisin kendi üyeleri arasindan gizli oyla
seçecegi iki il genel meclisi üyesi ve iki köy muhtari olmak üzere bes kisiden olusur.
Il özel idareleri ile diger kamu kurum ve kuruluslari; köye yönelik hizmetlerine iliskin yapim,
bakim ve onarim islerini aralarinda yapacaklari anlasmaya göre köylere hizmet götürme birlikleri
araciligiyla gerçeklestirebilir. Bu takdirde, gerekli kaynak bu birliklere aktarilir ve söz konusu is,
birligin tâbi oldugu esas ve usûllere göre sonuçlandirilir.
Köylere hizmet götürme birlikleri, ihtiyaca göre hizmet akdiyle personel istihdam edebilir. Ancak,
köylere hizmet götürme birliklerinin yillik toplam personel giderleri, gerçeklesen en son yil bütçe
gelirlerinin Vergi Usul Kanununda belirlenen yeniden degerleme katsayisi ile çarpimi sonucu
bulunacak miktarin % 10'unu asamaz. Vali ve kaymakamlar birlik hizmetlerini yürütmek üzere
diger kamu kurum ve kuruluslarindan personel görevlendirebilir. Bu sekilde görevlendirilenlere
birlik bütçesinden karsilanmak üzere, (5000) gösterge rakaminin memur aylik katsayisi ile çarpimi
sonucu bulunan tutarda aylik ödeme yapilir. Görevlendirmelerde otuz günden kisa süreler için kist
hesaplama yapilir.
Il özel idaresi bütçe gelirlerinin ne kadarinin köylere hizmet götürme birliklerine aktarilacagi,
köylere hizmet götürme birliklerinin sunacagi yatirim plâni, yillik çalisma programi ve uygulama
projelerine göre il genel meclisince kararlastirilir.
Köylere hizmet götürme birliklerinin bütçesine iliskin esas ve usûller ile muhasebe ve raporlama
standartlari, harcama esas ve usûlleri, çerçeve hesap plâni ile düzenlenecek raporlarin sekil, süre ve
türleri ile bu birliklerin yapacaklari ihalelere iliskin esas ve usûller Maliye Bakanliginin görüsü
alinarak Içisleri Bakanligi tarafindan çikarilacak yönetmelikle düzenlenir.

Sulama birlikleri
MADDE 19.- Sadece sulama amaçli olarak kurulan mahalli idare birliklerinde birlik meclisi, 8 inci
maddede belirtilen dogal üyeler ile birligin sulama faaliyetinden faydalanan ve belediye meclisi
üyeligine seçilme sartlarina sahip olan çiftçiler arasindan birlik tüzügünde gösterilen sayida

seçilecek üyelerden olusur. Seçim, üye mahalli idare sinirlari içinde oturan ve birligin sulama
faaliyetinden faydalanan çiftçilerin katilimiyla o mahallî idare meclisinin gözetiminde yapilir.

Ülke düzeyinde birlik kurulmasi
MADDE 20.- Mahallî idarelerin menfaatlerinin korunmasi, gelismelerine yardimci olunmasi,
personelinin egitilmesi ve mahallî idarelerle ilgili kanun hazirliklarinda görüs bildirilmesi amaciyla
il özel idarelerini ve belediyeleri temsil etmek üzere ülke düzeyinde sadece birer birlik kurulabilir.
Bu durum ülke düzeyinde olmaksizin bu amaçlarla baska mahallî idare birligi kurulmasina engel
olusturmaz. Il özel idareleri ve belediyeler ülke düzeyinde kurulan birliklerden kendilerine ait
olanin dogal üyesidirler.
Ülke düzeyinde kurulan birlikler birinci fikrada belirtilen amaçlarin yaninda mahallî idarelere
rehberlik etmek; mahallî idareler arasinda yardimlasma ve isbirligini, teknik ve idarî deneyim bilgi
degisimini tesvik etmek; iyi uygulama örneklerinin yayginlasmasina yardim etmek konularinda da
faaliyette bulunabilir.
Birinci fikrada belirtilen birliklerden belediyelere ait olanin birlik meclisi; büyüksehir, il merkezi ve
nüfusu yüzbin ve daha fazla olan yerlerin belediye baskanlari ile her ilden belediye baskani ve
belediye meclis üyeleri arasindan o ilin milletvekili sayisi kadar seçilecek üyelerden olusur. Seçim,
birlik baskanliginin talebi üzerine büyüksehir olan yerlerde büyüksehir belediye baskanligi, diger
yerlerde il belediye baskanliginca tespit edilen gün ve yerde o il içindeki belediyelerin baskanlari ve
belediye meclis üyelerinin katilimiyla yapilir. Seçime katilacaklar kendilerini temsilen oy
kullanmak üzere baska bir üyeye yazili olarak yetki verebilirler.
Birinci fikrada belirtilen birliklerden il özel idarelerine ait olanin birlik meclisi, il valileri ile her ilin
il genel meclisinin, kendi üyeleri arasindan o ilin milletvekili sayisi kadar seçecegi kimselerden
olusur.
Üçüncü ve dördüncü fikrada belirtilen birliklere üye mahalli idarelerin birlige ödemeleri gereken
üyelik bedeli, bu idarelerin en son kesinlesmis bütçelerinin birlik meclisince belirlenen orani olarak
tespit edilir ve birligin talebi üzerine bu mahallî idarelere genel bütçe vergi gelirlerinden ayrilan
paylardan bu paylarin dagitimini yapan kurulusça kesilerek birlige ödenir.

Birlik üyelerinin yükümlülükleri
MADDE 21.- Birlige karsi malî yükümlülüklerini yerine getirmeyen üye mahallî idarelerin
ödemeleri gerekli miktar, birligin basvurusu üzerine bu idarelere genel bütçe vergi gelirleri tahsilâti
toplami üzerinden ayrilan paydan, bu paylarin dagitimini yapan kurulus tarafindan kesilerek
alacakli birlige ödenir.

Ortak hükümler
MADDE 22.- Birliklerde çalisma programi, yetki devri, birlik ile birlik baskaninin ihtilafli olmasi,
birlik organinin veya bunlarin üyelerinin görevden uzaklastirilmasi, denetim, yillik faaliyet raporu,
bütçe ve diger malî konular, tahvil ihraci hariç borçlanma, bütçe içi isletme tesisi, borç ve
alacaklarin mahsubu, yurt disi iliskileri, diger kuruluslarla iliskiler, yazisma ve yeniden degerleme
oraninin birliklerde uygulanmasi konularinda, bu Kanunda hüküm bulunmayan durumlarda birlik
tüzügü ile birlige devredilen hizmetlerle sinirli olmak üzere Belediye Kanunu hükümleri uygulanir.
Birliklerde, teskilât ve personel istihdami konularinda bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde
Belediye Kanunu ile Belediye Kanununa aykiri olmamak kaydiyla birlik tüzügü hükümleri
uygulanir.
Köylere hizmet götürme birliklerinin birlik meclisleri hariç olmak üzere, birlik meclisi ile birlik
encümeninin baskan ve üyelerine meclis ve encümen toplantilarina katildiklari her gün için (1500)
gösterge rakaminin Devlet memurlari için belirlenen aylik katsayi ile çarpimi sonucu bulunacak
tutari geçmemek üzere, birlik meclisi tarafindan belirlenecek miktarda huzur hakki ödenebilir.
Ancak, huzur hakki ödenecek gün sayisi, bir yil içinde yirmidört günü geçemez.

GEÇICI MADDE 1.- Bu Kanunun yürürlüge girmesinden önce kurulmus olan mahallî idare
birlikleri, durumlarini en geç alti ay içinde bu Kanun hükümlerine uygun hâle getirirler.
Birinci fikrada belirtilen süre içinde durumlarini bu Kanuna uygun hâle getirmeyen birlikler, Içisleri
Bakanligi tarafindan iki ay ek süre verilerek uyarilir. Bu süre içinde de gerekli degisiklikleri

yapmayan birlikler kendiliginden dagilmis sayilir ve tüzüklerindeki hükümlere göre tasfiye edilir.
Bu Kanunun yayimlanmasindan önce Bakanlar Kurulunun izni ile kurulan ancak 26.3.1987 tarihli
ve 3335 sayili Uluslararasi Nitelikteki Tesekküllerin Kurulmasi Hakkinda Kanunda belirtilen
nitelikte uluslararasi faaliyette bulunan ve en az yedi üyeye sahip olan mahallî idare birliklerinden
uluslararasi tesekkül sayilma talebinde bulunanlar hakkinda birinci ve ikinci fikra hükümleri
uygulanmaz. Uluslararasi tesekkül sayilma talebi, birlik encümen kararina dayali olarak bu
Kanunun yayimlanmasindan itibaren en geç üç ay içinde; birlik meclisince kabul edilecek olan
uluslararasi tesekkül statüsü ise en geç bir yil içinde Içisleri Bakanligina sunulur. Içisleri Bakanligi
uluslararasi tesekkül statüsünü Disisleri Bakanliginin görüsünü alarak iki ay içinde onaylar veya
Kanuna uygun hale getirilmesi için en fazla iki ay süre vererek iade eder. Uluslararasi tesekkül
statüsünün onaylanmasiyla birlikte mahallî idare tüzelkisiligi sona erer ve bu birlikler, baska bir
isleme gerek kalmaksizin 3335 sayili Kanuna göre kurulmus uluslararasi tesekkül statüsü kazanarak
ayni Kanun uyarinca faaliyetlerine devam ederler. Uluslararasi tesekkül sayilma talebinde bulunan
ancak statüsünü belirtilen süre içinde teslim etmeyen veya Kanuna uygun hale getirmeyen mahallî
idare birlikleri, bu sürelerin sonunda kendiliginden dagilmis sayilir. Uluslararasi tesekkül sayilma
talebinde bulunmayan veya en az yedi üyeye sahip olmadigi için bulunamayan bu nitelikteki
mahalli idare birlikleri hakkinda birinci fikra hükümleri uygulanir.

GEÇICI MADDE 2.- Bu Kanunun yürürlüge girdigi tarihten önce mahallî idare birlikleri personeli
hakkinda çesitli sebeplerden dolayi çikarilmis kisi borçlari, birlik meclisinin alacagi kararla
sonuçlandirilir. Bu karara karsi birlik merkezinin bulundugu yer mülkî idare amiri veya hakkinda
kisi borcu çikarilanlar on gün içinde idarî yargiya basvurabilirler.

Yürürlük
MADDE 23.- Bu Kanun yayimi tarihinde yürürlüge girer.

Yürütme
MADDE 24.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.